BASES DA CAMPAÑA

1. Só poderán participar nesta campaña persoas maiores de idade con permiso de condución vixente na data da «Experiencia Ferrari» no Centro Comercial Urbano (CCU) de Monforte de Lemos (25 de setembro)

2. Os participantes na campaña deberán rexistrarse na páxina Web: www.experienciasccumonforte.com/rexistro

3. Os premios son nominativos, non poderán cederse a terceiras persoas. Se a persoa premiada non pode gozar do seu premio segundo as condicións esixidas polo CCU de Monforte pasará a un dos reservas. Se os reservas tampouco puidesen gozar do premio, este quedará deserto.

4. Os participantes na campaña só poderán rexistrar tickets de establecementos asociados ao CCU Monforte.
5. Só serán válidos os tickets de compra con data do 12 ao 21 de setembro de 2022.
6. Só serán válidos os tickets de compra cun importe mínimo de 10€. Se se rexistran tickets dun importe menor serán eliminados automaticamente
7. Os tickets de importe superior a 100€ só contabilizarán como 100€ a efectos da campaña (só sumarán 100€ á «Cesta da Compra» de cada participante)*
*Por que se fai isto? Ao ser o CCU de Monforte unha asociación multisectorial con empresas asociadas de todo tipo (xoierías, tendas de electrodomésticos, concesionarios de coches, etc.), trátase de equilibrar as posibilidades dos clientes de todos os establecementos asociados, evitando que tickets/facturas elevadas (por exemplo a compra dun vehículo) desvirtúen a natureza da campaña.
8. Para poder optar a unha das 9 «Experiencias Ferrari» no CCU, cada participante deberá rexistrar, polo menos, tickets de 3 establecementos diferentes asociados ao CCU de Monforte. De non ser así, non poderá acceder a unha das Experiencias Ferrari (aínda que a súa «Cesta da Compra» sexa unha das 9 de maior importe total).
9. Garda os tickets orixinais rexistrados, deberás presentalos se es un dos premiados.
10. Os propietarios ou empregados de establecementos asociados ao CCU de Monforte, as súas parellas, e os seus ascendentes ou descendentes, non poderán participar na campaña rexistrando tickets dos seus propios establecementos comerciais.
11. Os responsables do CCU de Monforte, resérvanse o dereito de eliminar a calquera dos participantes na campaña se se detecta un rexistro anómalo de tickets que desvirtúen a natureza da campaña (por exemplo, un rexistro inusual de tickets de compras dun determinado establecemento asociado ou a falsificación ou manipulación dos mesmos).
12. O día 21 de setembro ás 24 horas pecharase o rexistro de tickets de compra. As 9 «Cestas da Compra» máis grandes a esa hora (de maior importe), obterán directamente o premio de conducir un Ferrari polas rúas de Monforte de Lemos se cumpren todos os requisitos esixidos nestas bases.
13. Despois de facer as comprobacións oportunas, entre o 22 e o 24 de setembro faranse públicos os 9 gañadores oficiais da campaña tanto na páxina Web como nas redes sociais do CCU de Monforte.
14. Os premiados deberán gozar a súa «Experiencia Ferrari» o domingo 25 de setembro de 2022. Os responsables do CCU de Monforte poñeranse en contacto cos premiados para comunicarlles o horario da súa experiencia. Estas experiencias terán lugar entre as 12.00h e as 14.00h en horario de mañá, e entre as 16.00h e as 18.00h en horario de tarde. Se algún dos premiados non pode gozar o premio na data prevista e no horario que marquen os responsables do CCU de Monforte, perderá o dereito ao premio.

15. Os premiados quedan obrigados ao cumprimento das presentes bases reguladoras da campaña, así como a ceder os seus dereitos de imaxe durante a entrega de premios e goce da «Experiencia Ferrari» no Centro Comercial Urbano (CCU) de Monforte.

Liches atentamente as bases? Pois xa estás preparado para participar nesta campaña! Rexistra o teu usuario en www.experienciasccumonforte.com, se aínda non o fixeches, e empeza a rexistrar o maior número de tickets de compra para acumular unha das 9 «Cestas da Compra» de maior importe.